Fakta om stress

Fakta om stress

Definition af stress

“Jeg føler mig stresset”. Hvor tit har du ikke hørt nogen sige noget om stress? Men hvad er stress egentlig? Stress er et begreb uden entydig definition eller en klar afgrænset diagnose.

I den internationale litteratur defineres stress på 3 forskellige måder:

1. Stress defineres som en tilstand i individet – for eksempel anspændthed, irritabilitet, uvished, ængstelse eller ophidselse.

2. Stress defineres som forhold i omgivelserne – for eksempel høje krav, tidspres, trusler, tab eller fare.

3. Stress defineres som relationen mellem forhold i omgivelserne og individet. Typisk taler man om, at kravene fra omgivelserne overstiger individets ressourcer. Kilde: Videnscenter for Arbejdsmiljø

Inden for stressforskning skelnes mellem kort og langvarig stress. Kortvarig stress opstår inden for en afgrænset periode, er hensigtsmæssig og hjælper os fx. med at performe og producere “det ekstra”, eller få færdiggjort opgaver på kort tid.

Langvarig stress er derimod sundhedsskadelig og er den type stress, vi her tager afsæt i. Den er associeret med helbredsproblemer som: hjertekarsygdomme, mentale helbredsproblemer, diabetes og smerter.

Stress i tal

• Hver syvende dansker føler sig stresset. Arbejdet er den hyppigst angivne årsag.

• 51 pct. – angiver udelukkende arbejdet som kilde til deres stress, mens 43 pct. angiver, at det er en kombination af arbejde og private forhold, der har gjort dem stressede. Kun 6 pct. angiver privatlivet som den vigtigste kilde til stress.

• 1400 danskere dør hvert år af psykisk arbejdsbelastning bl.a. forårsaget af stress

• 30.000 hospitalsindlæggelser om året pga. stress

• Hver femte der bliver syg af stress, risikerer at miste sit job

• 3000 personer bliver førtidspensionister om året pga. stress

• Ubehandlet stress forårsager over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser

Verdenssundhedsorganisationen WHO forudser, at stress og depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

Læs mere om stresscoaching her

(Kilder: Sundhedsstyrelsen (“ Stress i D.K. – Hvad ved vi?)”, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, post.doc. Malene Friis Andersen og Stressforeningen)